Професори
  

др Гордана Мијаиловић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2011. године - Избор у звање Професор струковних студија, ВШССОВ, Сремска Митровица
  Област: Педагошка група предмета
 • 2010. године - Докторат, Филозофски факултет Београд, група за педагогију, Тема: "Симболичка игра у дечјем вртићу"
 • 2008. године – Избор у звање, Предавач струковних студија, ВШССОВ, Сремска Митровица
  Област: Педагошка група предмета
 • 2006. године – Магистратура – Филозофски факултет, Београд
  Област: Педагогија, (наслов рада: Представе о деци : родитеља, васпитача и студената Више школе за образовање васпитача)
 • 1979. године – Диплома, Филозофски факултет, Београд
  Област: Педагогија

  

Извод из библиографије - монографије

 • Мијаиловић,Г.(2006) Дете у породици - књига за студенте, родитеље и васпитаче, Сремска Митровица, АМGraphic.
 • Мијаиловић,Г.(2007) Представе о деци, Сремска Митровица, АМGraphic.
 • Мијаиловић,Г.(2009) Предшколска педагогија II - Социјализација у дечјем вртићу - скрипта за студенте Високе школе струковних студија за образовање васпитача,Сремска Митровица (интерна скрипта)
 • Мијаиловић,Г. (2012) Игра у предшколском курикулуму. Београд: Задужбина Андрејевић.

Радови у научно-стручним часописима и зборницима радова

 • Мијаиловић,Г.(1984)Ванинституционални облици рада са децом предшколског узраста,Београд,Предшколско дете, бр.4
 • Крњаја,Ж.,Мијаиловић,Г.,Савичевић,Д.(2004)Унапређивање наставног процеса образовања васпитача, Београд,Настава и васпитање, бр.5-6
 • Мијаиловић,Г,(2011) Игра у предшколском курикулуму, Београд, Настава и васпитање,бр.4
 • Мијаиловић,Г.(2003) Савремени проблеми образовања васпитача, Сремска Митровица, Зборник радова ВШОВ,бр.6
 • Мијаиловић,Г.(2003) Монтесори метод за образовање“ Сремска Митровица,Зборник радова ВШОВ,бр.6,
 • Мијаиловић,Г.(2004) Улога васпитача у Монтесори педагогији,Сремска Митровица, Зборник радова ВШОВ,бр.7.
 • Мијаиловић,Г.(2006) Представе о деци као полазиште у образовању васпитача, Суботица,Зборник радова Више школе за образовање васпитача ( са међународне стручно- научне конференције ,,Образовање васпитача према европским стандардима“)
 • Мијаиловић,Г.(2006) Научна знања и васпитна пракса,СремскаМитровица,Зборник радова ВШОВ,бр.8.
 • Крњаја,Ж.,Мијаиловић,Г.,Савичевић,Д.(2006) Партнерство у образовању будућих васпитача“,Сремска Митровица, Зборник радова ВШОВ бр.8.
 • Мијаиловић,Г.(2007) Схватања родитеља и васпитача о деци и улози одраслих у васпитном процесу, Нови Сад, Зборник радова „Европске димензије реформе система образовања и васпитања“, Филозофски факултет
 • Мијаиловић,Г.(2010) Оспособљавање васпитача за улоге посматрача и дијагностичара - нека искуства у школи за васпитаче, 13.научна конференција са међународним учешћем ,,Педагошка истраживања и школска пракса''-Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју, Књига резимеа, Сремска Митровица
 • Мијаиловић,Г.(2011) Припремљеност студената школе за васпитаче за процес евалуације у вртићу, 14th International Conference - EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES, Београд, Књига резимеа
 • Мијаиловић,Г. (2013) Игра као поље континуитета у остваривању инклузије у вртићу и школи.Сремска Митровица: IV научна конференција са међународним учешћем "Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју. (књига резимеа)
 • Мијаиловић,Г., Булатовић,С. (2013) Игра у индивидуалнообразовним програмима подршке деци са сметњама у развоју. Сарајево: II научно стручна конференција међународног карактера. Балкански савез удружења васпитача.(књига резимеа)

Испитна питања

Студентска пракса

 

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица