Професори
  

др Милан Грујичић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • Биран у звање Доцента за стручно – научну област ''ОСНОВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА '' – методика наставе природе и друштва и методике наставе упознавања околине, 15.12.2008 године, на Независном Универзитету у Бања Луци.
 • 2008. године – Избор у звање – Професор струковних студија – ВШССОВ, Сремска Митровица
  Област: Основе природних наука
 • Биран у звање Доцента за наставни предмет '' ОСНОВИ ЕКОЛОГИЈЕ '' 28.11.2007 године, на Универзитету за пословне студије, Бања Лука.
  2006. године – Докторат, Природно-математички факултет, Нови Сад
  Област: Методика наставе биологије, (назив тезе: Утицај савремених дидактичких медија на ефикасност наставе биологије)
 • 2002. године – Магистратура, Педагошки факултет, Бијељина, (назив рада: Екскурзија и проблемска настава у функцији ефикасности
  учења у предмету познавања природе)
  Област: Методика наставе Познавање природе и друштва
 • 1996. године – Диплома – Учитељски факултет, Бијељина
  Област: Професор разредне наставе
 • 2002. године - Једногодишњи специјалистички студиј финске владе - Инклузивна настава
 • 2002. године - Добитник Златне медаље "Филип Вишњић" од Општине Бијељина за дбопринос васпитно-образовном раду

  

Извод из библиографије

 • Др Грујичић Милан (2008): МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ - уџбеник за студенте и васпитаче, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево,
 • Мр Грујичић,М; др Миљановић,Т; др Ждерић,М.(2004): МЕТОДИКА НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево,
 • Др Ждерић,М; мр Грујичић,М. (2003): БИОЛОГИЈА ЗА ДЕВЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево,
 • Мр Грујичић,М; др Ждерић,М; мр Бјелогрлић,Д.(2003): БИОЛОГИЈА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево,
 • Мр Грујичић,М;др Миљановић,Т;др Ждерић,М.(2003): РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ДЕВЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево,
 • Мр Грујичић,М. (2010): Психосоцијални развој деце са сметњама предшколског и школског узраста. Зборник радова научне конференције са међународним учешћем: Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, Сремска Митровица, у штампи.
 • Др Милан Грујичић (2010): ДИТАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРИМЕРИ ИЗ МЕТОДИКЕ УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица.

Учешће у пројектима

 • Члан савјета Републике Српске за оразовање
 • Семинари за израду капацитета
 • Стратегија развоја као основа за креирање буџета
 • Израда оправданости оснивања универзитета у Бијељини
 • Међународна мрежа грађанског образовања
 • Модернизација кординације социјалне политике БиХ
 • Члан тима стратегије развоја општине Бијељина до 2015 године
 • Стратешко планирање развоја локалне заједнице
 • Пројекти успостављања система и управљање квалитетом
 • Учесник више семинара, научних скупова, истраживачких пројекатаиз области биологије и екологије.

Уџбеници

 • Мр. Грујичић Милан; Др. Ждерић Милан, ( 2001 ): Биологија за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Др. Ждерић Милан; Мр. Грујичић Милан ( 2001 ): Биологија за осми разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр. Грујичић Милан; Др.Ждерић Милан, мр Данило Бјелогрлић, (2003): Биологија за шести разред основне школе,Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; Др.Ждерић Милан, (2003): Биологија за девети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка; др.Ждерић Милан, (2004): Методика наставе биологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Др.Грујичић Милан; (2008): Методика упознавања околине,Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица.
 • Мр. Грујичић Милан, др Ждерић Милан,(2002): Иновације у настави познавања природе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.

Радне свеске за биологију

 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка, др.Ждерић Милан, (2003): Радна свеска из биологије за шести разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка, (2002): Радна свеска из биологије за седми разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка, мр.Бјелогрлоћ Данило, (2001): Радна свеска из биологије за осми разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка, др.Ждерић Милан, (2003): Радна свеска из биологије за девети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.

Контролни задаци

 • Мр.Гријичић Милан; др.Миљановић Томка, (2003): Контролни за шести разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; др.Миљановић Томка, (2003): Контролни задаци из биологије за девети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан; Тодић Цвија, (2005): Контролни задаци из природе и друштва за други разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево.
 • Мр.Грујичић Милан, Ерић Богдана, (2005): Контролни задаци из познавања природе и друштва за трећи разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средстава, Српско Сарајево.

Чланци у часописима

 • Мр. Грујичић Милан, (2004): Ефикасност екскурзије и проблемске наставе као облика учења у настави познавања природе, Наша школа, Бања Лука.
 • Мр. Грујичић Милан, (2005): Интерактивно учење у егземпларној настави прирде и друштва, Нова школа, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина.
 • Мр. Грујичић Милан, (2002): Птичији свијет шума и поља Семберије, Српска Вила, Бијељина.
 • Мр. Грујичић Милан, (2003): Миграција птица, Српска вила, часопис за књижевност, науку и културу, Бијељина.
 • Мр. Грујичић Милан, (2003): Екскурзија и проблемска настава, Педагошки преглед – педагошка пракса, Београд – Бања Лука.
 • Мр. Грујичић Милан, ( 2004): Реформа наставних програма биологије за основну школу у Србији и Републици Српској, Скуп ( Савремена универзитетска настава ), Бања Лука.
 • Мр. Грујичић Милан, ( 2005): Утицај савремених дидактичких медија на ефикасност наставе биологије, Настава и васпитање, Београд.
 • Др. Грујичић Милан, (2006): Обрада садржаја из биологије примјеном мултимедија, Нова школа, Педагошки факултет, Бијељина.
 • Др.Грујичић Милан, (2008): Птичији свијет шума и поља Семберије, Мачве и Срема, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, зборних радова.
 • Др. Миљановић Томка; Др. Грујичић Милан; Михајловски Славољупка, (2008): Ботаничке збирке за наставу биологије у основној школи, СКУП – 2 (I Симпозијум биолога Републике Српске), Бања Лука

Рецензент више уџбеника за основну школу и факултете.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица