Професори
  

др Мирјана Николић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2010. године - Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад
  Област: Психолошке науке, (наслов тезе:Трајност ефекта предшколског увежбавања синтаксичке свести у току разредне наставе)
 • 2007. године- Избор у звање – Предавач, ВШССОВ, Сремска Митровица
  Област: Психолошка група предмета
 • 2005. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад
  Област: Психолошке науке, (наслов рада:Васпитљивост синтаксичке свести)
 • 1998. фодине – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад
  Област: Психологија

  

 

Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја

 • С. Миленковић, М. Николић (2015): Компетенције васпитача за инклузивно образовање, Педагогија, бр. 4/2015, год. LXX, Београд: Форум педагога, УДК 371.134(497.113) 376.1-056.26/.36-053.2(497.113) ISSN 0031-3807, стр. 436-448

Извод из библиографије

 • Николић, М (2007): Повезаност интелигенције и синтаксичке свести, Педагошка стварност, 53, 5-6, 480-494.
 • Николић, М, (2008): Развој и теорије говора, Радови Филозофског факултета, Универзитет Источно Сарајево, 10, 2, 57-72.
 • Николић, М. (2008): Метајезичке способности и усвајање читања, Зборник радова 10, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица.
 • Николић, М. (2008): Подстицање развоја свести о синтакси као фактора усвајања читања код деце предшколског узраста, Материјал са међународне стручно-научне конференције: Образовно васпитни процеси у предшколству, Књига резимеа, Суботица.
 • Николић, М (2008): Васпитљивост синтаксичке свијести на синонимним и несинонимним паровима, Васпитање и образовање, 3, 21-41.
 • Николић, М. (2009): Утицај социо-економског статуса родитеља на подстицање развоја свести о синтакси код деце предшколског узраста. Материјал са I међународног конгреса психолога Босне и Херцеговине, Књига резимеа, Сарајево.
 • Николић, М, Катрина-Митровић, В. (2009): Корак ка инклузији образовања, Педагошка стварност, 55, 5-6, 479-491.
 • Николић, М. (2009): Детерминанте васпитљивости синтаксичке свести, Настава и васпитање, 58, 2, 253-267.
 • Николић, М. (2009): Подстицање развоја свести о синтакси код деце предшколског узраста, Зборник Института за педагошка истраживања, 41, 2, 437-460.
 • Николић М. и Катрина-Митровић В. (2010): Ставови васпитача о инклузији деце ометене у менталном развоју, Зборник радова научне конференције са међународним учешћем: Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, Сремска Митровица, у штампи.

Испитна питања

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица