Професори
  

 

Мирјана Томић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2013. године – Избор у звање – наставник за извођење практичне наставе (вежбe), наставник вештина, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица Област: Дидактичка група предмета
 • 2015. година – Мастер студије – Универзитет у Новом Саду, Универзитетски центар за развој образовања, Нови Сад
  Област: Омладински рад у заједници
 • 2011. године – Мастер студије – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад Област: Педагогија
 • 2010. године – Диплома - Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад Област: Педагогија

Рад у тематском зборнику међународног значаја

 • Томић, М. (2015). Волонтеризам-контекст слободне размене знања и подршка развоју педагошких капацитета студената, Зборник радова, Посебна издања, Књига 9, том 2/2, Пале: Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска, 825-838. ISBN 978-99938-47-68-7, COBISS.RS-ID 5017112

Рад у часопису националног значаја

 • Томић, М. (2016). Учење и сазнавање из угла социо-културне теорије. Норма, Сомбор: Педагошки факултет (објава у току)

 • Андевски, М., Арсенијевић, Ј. и Томић, М. (2014). Професионално усавршавање директора школа, Педагошка стварност бр. 4, 692-707. ISSN 0553-4569 UDK 371.112:331.544 UDK 371.112:005.32, COBISS.SR-ID 3883522

Саопштење са скупа штампано у целини

 • Томић, М. (2016). Потребе за променама у концепцији наставе и образовања – Гарднерова теорија о вишеструким интелигенцијама. Зборник радова са IX Међународне интердисиплинарне стручно-научне конференције „Хоризонти“, IX International Interdisciplinary Professional Scientific Conference “Horizons”, Subotica: The Advanced Vocational School for Nursery and Teachers-Subotica (објава у току)

Саопштење са међународних и националних скупова штампана у изводу

 • Томић, М. (2015). Деца са сметњама у развоју у васпитним групама: значај вршњачких односа, у С. Потић и С. Ђорђевић (ур.), Зборник резимеа са IV стручно-научног скупа са међународним учешћем Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, (стр.151), Београд, 24-25.октобар 2015. Београд: Ресурсни центар за специјалну едукацију. ISBN 978-86-89713-02-2, COBISS.SR-ID 218352140

 • Tomić, M. (2015). Inclusive education from a perspective of preschool teachers, in: N. Gutvajn, M. Stančić and J. Stanišić (Ed.) Book of Abstracts of the 6th International Scientific Conference Inclusion in Preschool Institution and Elementary School - Challenges in Improving Inclusive Education Policy and Practice (p. 37, 113), Sremska Mitrovica, June 12th 2015. Belgrade: Institute for Educational Research; Sremska Mitrovica: Preschool Teacher Training and Business Informatics College – Sirmium; Ljubljana: Faculty of Arts University of Ljubljana, Slovenia. ISBN 978-86-7447-124-1, COBISS.SR-ID 215613964.

 • Tomić, М. (2015). Cooperation with parents of gifted children from the viewpoint of preschool teachers, in: G. Gojkov i S. Prtljaga (Ed.): Book of Abstracts of the International Scientific Conference The gifted and Didactic Culture, 21st Round Table on Giftedness, (p. 102), Vršac, June 5th 2015. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov. ISBN 978-86-7372-215-3, COBISS.SR-ID 296489223

 • Томић, М., Кораћ, И. и Миленковић, С. (2014). Укључивање деце са сметњама у развоју предшколског узраста у васпитне групе из угла будућих васпитача, у С. Потић (ур.), Зборник резимеа са III стручно-научног скупа са међународним учешћем Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, (стр.105), Смедерево, 28-30. новембар 2014. Београд: Ресурсни центар за специјалну едукацију. ISBN 978-86-89713-01-5, COBISS.SR-ID 211316236

 • Томић, М. (2014). Волонтеризам-контекст слободне размене знања и подршка развоју педагошких капацитета студената, (стр.250-251), Пале, 16-18. мај 2014. Пале: Филозофски факултет, Универзитет у источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска.

 • Кораћ, И. и Томић, М. (2014). Култура интерпретације уметничког дела – контекст наставе, у Д. Стојановић (ур.) Књига резимеа са Другог националног научног скупа са међународним учешћем Уметност и култура данас: дух времена и проблеми интерпретације, БАРТФ, (стр. 73-74), Ниш, 10-11. октобар, 2014. Ниш: Факултет уметности, Универзитет у Нишу. ISBN 978-86-85239-16-8, COBISS.SR-ID 210236172

 • Тomić, М. (2014). Attitudes of future preschool teachers about the importance of inclusion in preschool institutions, in N. Gutvajn, N. Lalić-Vučetić and D. Stokanić (Ed.), Book of abstracts of the 5th International scientific conference Inclusion in preschool and elementary school – Contemporary approaches to inclusive education (p. 30, 114), Sremska Mitrovica, June 13th 2014. Belgrade: Institute for Educational Research; Sremska Mitrovica: Preschool Teacher Training and Business Informatics College - Sirmium; Koper: Faculty of Education University of Primorska, Slovenia. ISBN 978-86-7447-120-3(IPI), COBISS.SR-ID 20778497.

 

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица