Професори
  

др Слађана Миленковић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2008, године- Избор у звање, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица Област: Српски језик и књижевност са Методиком развоја говора
 • 2007, године- докторат, Филозофски факултет, Нови Сад Област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (наслов рада:Песништво Димитрија Митриновића)
 • 2002, године- магистратура, Филозофски факултет Област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (наслов рада: Аутореференцијалност у делима Бранка Миљковића)
 • 1998, године, Филозофски факултет, Нови Сад Област: Југословенска књижевност и српскохрватски језик

Извод из библиографије
 

 

Списак резултата M23

 • Миленковић, С. (2010): Аутопоетизација есејистике Бранка Миљковића, [The Autopoetisation of Branko Miljkovic`s Essay Writing] Књижевна историја, XLII 140-141, 821.163.41.09-04 0350-6428 Miljković B.Београд: Институт за књижевност и уметност, стр: 189-204.

Уџбеници

 • Миленковић, Слађана (2009): Говорно стваралаштво деце, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитачаМиленковић, Слађана (2008): Медији у образовању, Рума: Графампромет

 • Миленковић, Слађана (2010): Бајковит свет детињства, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • Миленковић, Слађана (2010): Методика развоја вербалне комуникације и говорног стваралаштва, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • Миленковић, Слађана (2011): Рад на развоју говора са децом са посебним потребама, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • Миленковић, Слађана (2011): Креативно писање, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • Миленковић, Слађана (2012): Деца и медији, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • Миленковић, Слађана (2012): Методика развоја говора, измењено издање Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 

Списак резултата M33

 • Milenkovic, S. (2013). Education of Kindergarten Teacher`s In Serbia for Inclusive Conditions. In Janos Tibor Karlovitz (ed.), Questions an Perspectives in Education, Komarno, Slovakia: International Research Institute s.r.o. IRI. 290-299.

 • Milenković, S. (2013). Obrazovanje vaspitača u Srbiji za rad u inkluzivnim uslovima. M. Nikolić (ur.), Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. 281-289.

 • Milenković, Dražić, Slađana Milenković, Darko Dražić, (2014). Studije na daljinu za vaspitače, TREND 2014. Razvojni potencijal visokog obrazovanja, zbornik radova, XX skup TRENDOVI RAZVOJA: Kopaonik, 24. – 27. februar 2014. Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, str. 191-193.

 • Миленковић, С. Дражић, Д. (2014). Едукација преко интернета за васпитаче, International conference SINTEZA 2014, Singidunum University, Belgrade, Serbia. стр.

 • Миленковић, С. Дражић, Д. Ристић М. (2014). Виртуелно образовање васпитача у Србији, Методички дани 2014, Компетенције васпитача за друштво знања, Кикинда, стр.

 • Миленковић, С. (2014). Стваралачке методе у интерпретацији текстова књижевности за децу, У Ефекети наставе методике на квалитетније образовање учитеља и васпитача, Subotica, Srebia, Hungarian Teacher Traininig Faculity Subotica, University of Novi Sad, стр. 210-215.

 • Миленковић, С. (2014). Аница Савић Ребац и Димитрије Митриновић: једна паралела, У Антика и савремени свет: тумачење антике, Београд: Друштво за античке студије Србије, Букефал Е. О. Н. 74-84

 • Миленковић, С. (2006): Како богатити лексички фонд ученика у продуженом боравку, [How To Enrrich Student`s Lexical Knowledge in Prolonged Stay] Зборник радова са међународног научног скупа: Продужени и целодневни боравак ученика у савременој школи, Сомбор: Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, стр: 294-296

 • Миленковић, С. (2007): Метаморфоза драмског жанра у савременој књижевности за децу, [Metamorphoses of Dramatic Genres in Contemporary Childeren`s Literature] Зборник радова са међународног научног скупа: Драмска књижевност за децу, Сомбор:Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, стр: 59-67

 • Миленковић, С. (2007): Феномен одрастања у роману „Тата, ти си луд“ Вилијама Саројана, [Phenomenon of Growing Up In The Novel Daddy, Yuo Are Crazy By William Saroyan] Зборник радова са међународног научног скупа: Књижевност за децу у науци и настави, (309-315) Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини

 • Миленковић, С. (2009): Зло као мотив у књижевном делу Душана Костића, [Evil As Motive In Literary Works by Dusan Kostic] Зборник радова са међународног научног скупа: Drugi Lalićevi susreti: Zlo kao književna tema, Podgorica: CANU, Odjeljenje umjetnosti, Crna Gora 205-215

 • Миленковић, С. (2009): Античко наслеђе у песништву Бранка Миљковића, [Antique Legacy in Branko Miljkovic`s Poems] Антички свет, европска и српска наука, Београд: Друштво за античке студије Србије и Службени гласник 231-240

 • Миленковић, С. (2010): Античко наслеђе у књижевном делу Димитрија Митриновића, [Antique Legacy in the Literary Work Of Dimitrije Mitrinovic] Зборник радова са међународног научног скупа: Античка култура, европско и српско наслеђе, Београд: Друштво за античке студије Србије и Институт за теолошка истраживања, стр: 311-323

 • Миленковић, С. (2010): Тумачење боја у Плавом чуперку Мирослава Антића, [Interpretation Of Colours In Blonde Wisp Oh Hair By Miroslav Antic] Зборник радова са међународног научног скупа: Савремена књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, стр: 233-243

 • Миленковић, С. (2010): Библијске теме – инспирација у поезији Николе Дреновца, [Biblical Inspiration In Poetry of Nikola Drenovac] Зборник радова са међународног научног скупа Антика и саврмени свет: религија и култура, Београд: Друштво за античке студије и Институт за теолошка истраживања, стр. 156-165.

 • Миленковић, Слађана (2012): Рецепција античког театра у драмама за децу Александра Поповића, Зборник радова са међународног научног скупа Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Београд: Друштво за античке студије Србије, 212-219

 • Миленковић, С. (2012): Образовање васпитача на новим смеровима Високе школе у Сремској Митровици, [Education of Preschool Teachers in New Studies Department] Зборник радова са међународног научног скупа Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности, том II, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 207-219.

 • Миленковић, Слађана (2012): Образовање васпитача на специјалистичким студијама Високе школе струковних студија у Сремској Митровици, Specialist Studies At Preschool Teacher Training College In Sremska Mitrovica тематски зборник радова Београд, Сремска Митровица: Институт за педагошка истраживања и Висока школа струковних студија за образовање васпитача, стр. 5-27.

 • Миленковић, С. (2012): Женидба са препрекама – роман-бајка Тиодора Росића Златна гора, [Fairytale-novel The Golden Mountain by Tiodor Rosic As An Epic Biography] Зборник радова са међународног научног скупа: Књижевност за децу и омладину - наука и настава, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, стр: 351-359.

 • Миленковић, С. (2013): Образовање васпитача за ново време, [Education Of Modern Day Preschool Teachers ] Зборник радова са Осмог симпозијума са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, Наше стварање, број 12, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, стр: 298-308.

 

Списак резултата M41-M42

 • (2006): Методика развоја говора, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 • (2007): Дете и књига, Сремска Митровица: Висока школа за образовање васпитача

 • (2007): Медијска култура, Сремска Митровица: Висока школа за образовање васпитача

Монографије

 • Миленковић, Слађана (2004): Аутореференцијалност у делу Бранка Миљковића, Сремска Митровица: Установа за неговање културе «Срем»

 • Миленковић, Слађана (2009): Песничким стазама Димитрија Митриновића, Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

 

Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја

 • С. Миленковић, М. Николић (2015): Компетенције васпитача за инклузивно образовање, Педагогија, бр. 4/2015, год. LXX, Београд: Форум педагога, УДК 371.134(497.113) 376.1-056.26/.36-053.2(497.113) ISSN 0031-3807, стр. 436-448

Списак резултата M52

 • Миленковић, С. (2010): Утицај цртаних филмова на предшколску децу, [The Impact of the Carttons on Childeren] Норма, бр. 3/2008, год XIII, Сомбор: Педагошки факултет, стр: 163-172.

 • Миленковић, С; Драгојевић, Б. (2010): Методичка корелација развоја говора и музичког васпитања, [Correlation between Teaching Methods of Speech Development and Music Education] Норма, бр. 1/2009, год XIV, Сомбор: Педагошки факултет, стр: 103-110

 • Миленковић, С. (2010): Influenta vorbirii crainicului asupra copiilor, [Uticaj govora spikera u medijima na decu, An influence of the Speech of the Announcers in the Media on Childeren] Europa, 3/1, Novi Sad: Fond Evropa, str: 65-68

 • Миленковић, Слађана (2011): Обрада нонсенсних песама Љубивоја Ршумовића у вртићу, Часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке Узданица, VIII/2, Јагодина: Педагошки факултет, УДК 821.163.41.09-93-1 Ршумовић Љ. 373.2::821.163.41 ID broj 188140300, стр. 107-116.

 • Миленковић, Слађана (2012): Песничка самосвест у поезији Блажа Конеског, Часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке Узданица, IX/2, децембар 2012, Јагодина: Педагошки факултет, стр. 159-174.

Др Слађана Миленковић је члан Националног просветног савета Републике Србије од 2011. године. Члан је Комисије за полагање за лиценцу васпитача.
Уређује Часопис за науку, уметност и културу «Сунчани сат», (главни и одговорни уредник, од 2004. и данас) издавач КПЗ и Установа за неговање културе «Срем» Сремска Митровица. Члан Организационог одобра Фестивала беседништва
 

  

Награде и признања

 • 2009. „Васа Пелагић“ за врхунска оставрења у образовању, ПС, Београд

 • 2011. „Сима Цуцић“ за посебан допринос књижевности за децу, Банатски културни центар, Кикинда

Изабрани стручни текстови

 

Испитна питања

Теме за семинарске радове

Списак тема за дипломске радове

 

 

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица