Професори
  

др Тања Панић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2012. године – Избор у звање – професор струковних студија, ВШССОВ Сремска Митровица
  Област: Психологија
 • 2011. године - Докторат - Филозофски факултет Ниш
  Област: Развојна психологија са психологијом менталног здравља
 • 2009. године - Магистратура – Филозофски факултет Нови Сад
  Област: Развојна психологија
 • 2000. године – Диплома – Филозофски факултет Нови Сад
  Област: Психологија

  

Извод из библиографије

 • Опсеница-Костић, Ј. & Панић, Т. (2006). Перфекционизам средњошколаца, Годишњек за психологију 4(4-5), Филозофски факултет, Ниш.
 • Панић, Т., (2008). Задовољство животом средњошколаца – повезаност са неким социодемографским варијаблама, Зборник радова, Филозофски факултет, Ниш.
 • Панић, Т., & Лакетић, Ј. (2009). Задовољство животом: Психометријска провера Диенерове скале, Зборник радова, Филозофски факултет, Ниш.
 • Рајаковић, Т., Лукић, Љ., Игњатовић, И., Трогрлић, А., Митровић, Д., Јевремов, Т. и Сакотић, Ј. (2001): Праксофилија: конструкција и мерне карактеристике скале ЛЕНЕНГ. ВИИ научни скуп Емпиријска истрживања у психологији, Београд.
 • Лакетић, Ј. и Панић, Т., (2009). Информисаност и ставови ученика основне школе о репродуктивном здрављу, В конференција Дани примењене психологије, усмено саопштење, Ниш, Филозофски факултет.
 • Панић, Т., (2009). Аспекти менталног здравља и радна ангажованост, В конференција Дани примењене психологије, усмено саопштење, Ниш, Филозофски факултет.
 • Панић, Т., (2010). Субјективно благостање адолесцената средњошколског узрастат, ВИ конференција Дани примењене психологије, саопштење са штампаним резимеом, Ниш, Филозофски факултет.
 • Панић Т., Опсеница-Костић Ј. (2011). Опште благостање и самопоштовање адолесцената и социоекономски статус родитеља. Научни симпозијум - Породица са адолесцентом у транзицији, САНУ и Универзитет у Нишу, Ниш – усмено саопштење (чланак у рецензији).
 • Опсеница Костић Ј., Стефановић Станојевић Т., Панић Т. (2012). Разлике у перцепцији родитељског понашања код адолесцената из породица са различитим бројем деце. 60. Научно – стручни скуп психолога Србије, Београд - Књига резимеа, стр.43.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица