Професори
  

др Зоран Гудовић
 
Контакт
   

Академска каријера

 • 2008, године, Избор у звање- професор струковних студија, ВШССОВ Сремска Митровица
  Област: Социологија
 • 2006, године, Избор у звање- научни сарадник, Правни факултет, Београд
  Област:
 • 2003, године, докторат, Правни факултет, Београд
  Област: Правно-социолошке науке, (наслов тезе:"Социјални и психолошки садржај људског идентитета као основ афирмације човекових права")
 • 1989, године, Магистратура, Правни факултет, Београд
  Област: Правно-социолошке науке, (наслов рада: "Социјална и антрополошка условљеност насиља као друштвено патолошке појаве")
 • 1981, године, Диплома, филозофски факултет, Београд
  Област: Социологија

  

Извод из библиографије

 • Социо-антрополошке основе насиља, Зоран Гудовић, Београд, 1996. ст.215
 • Идентитет и човекова права, Завод за савремену организацију пословања, Београд, 2004. ст.333
 • Социолошки практикум, Стандард 2, Београд, 2005. ст.115
 • Увод у социологију-општи појмови и проблеми, Стандард 2, Београд, 2006. ст.137
 • Село и сељаштво-прилог социологији села, Завод за проучавање села, Београд, 2008. ст.149
 • Увод у социологију-општи појмови и проблеми, Стандард 2, Београд, 2009. ст.160 допуњено издање
 • Увод у социологију-општи појмови и проблеми, треће допуње но издање,Стандард 2, Београд, 2011. ст.222
 • Искушења детињства, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сирмијум, Ср.Митровица, 2014. стр.64
 • ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И ОБЛИЦИ МАНИПУЛАЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ, Социолошка луча бр.2/2014. Стр. 38-56.
 • Из другог угла-политичке теме, Стандард 2, 2015., стр.294

Научни чланци

 • Проблем одговорности у југословенском друштву, с освртом на ране социјалистичке идеје, Одговорност, 1988., бр.5-6, ст.48-56
 • Један теоријско хипотетички оквир за проучавање патриотизма, Мостови, Пљевља, 1991. бр.119 ст.91-98.
 • Платонова теорија идеја и Веберов идеални тип-маргиналије о идентичности, Обележја, Приштина, 1991.,бр.4, ст.47-55.
 • Запис о алтруизму, Социјална мисао, 1996.бр.11-12, ст.176-187. М52
 • Прилог интегралном схватању праведног друштва, Социјална мисао, 2001, бр.2-3, ст.143-160. М52
 • Културолошки аспект повреде права детета, Социјална мисао, 2004. бр.2, ст.15-45. М52
 • Неке архаичне црте у друштвеном животу Брскућана, Гласник етнографског института САНУ,LII/2004., ст.267-281. М24
 • Спортско новинарство и национализам, Социјална мисао, 2005.,бр.2-3, ст.165-180. М52
 • Старе особе у светлу друштвених промена, Социјална мисао, 2006. бр.2, ст.87-111. М52
 • Друштвене противречности савременог образовања, Зборник радова Више школе за образовање васпитача Сремска Митровица, бр.8/2005, с.7-18.
 • Аграрни град-мит или стварност, Социјална мисао, 2007.,бр.4, ст.49-65. М52
 • Допринос историјском истраживању криминалитета у селу(теоријски оквир), Зборник радова са 13.међународног научног скупа Власински сусрети, ст.368-376. M30
 • Облици социо-патолошких појава у српском селу између прошлости и садашњости, Социјална мисао, 2008.,бр.3, ст.19-39. М 52
 • Женско питање и полни идентитет, Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача, књ.10, 2008/9., ст.12-24.
 • Неки методолошки проблеми у научном проучавању села, Зборник радова са 14.међународног научног скупа Власински сусрети Село у транзицији, ст.501-509 M30
 • Културно одређење улице и потреба видео-надзора, Социјална мисао, 2009., бр.4, стр.103-122 М 52
 • Социјални аспекти и врсте имкомпатибилности образовног система према друштвеној пракси, Нова српска политичка мисао, 2011, бр.2(посебно издање), стр.247-262 М 24
 • Радомир Лукић као социолог и правни мислилац, Социолошки преглед,год.XLVI(2012),бр.2 (посебно издање), стр.372-392, УДК 316:360(497.11),ISSN 0085-6320, COBIS.SR-ID 93 2111 М 24
 • IN MEMORIAM Проф.Др Владимир Милић, Социолошки преглед(2013), бр.4 стр.615-618 XLII YU ISSN 0085 6320, UDK 316 M24
 • Изазови и друштвена перцептивност старења, Геронтологија, 2014. Бр.1. стр.33-54 UDK 316.728-053.9
 • Гудовић, З. ( 2015) Младе жене и простор у светлу hard styulea, Зборник радова: Друштво и простор: Епистемологија простора, друштвени простор и културно-историјска значења, Зборник радова, уредници Павле Миленковић, Снежана Стојшин и Ана Пајванчић-Цизељ, Нови Сад 2015., ССД и Филозофски факултет у Новом Саду, стр.316-331, ISBN 978-86-81319-07-9, ИСБН 978-866065-345-3  М24
 • Гудовић, З. (2016) Имигрантска криза и европски идентитет, Зборник радова: Мигранти на раскршћу земље Србије; приредили Јован Ћирић И Бранислава Кнежић, Београд, Институт за упоредно право, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Регионално представништво руске хуманитарне мисије на Балкану, стр.93-109. ISBN 978-80186-14-16 (IUP), ISBN 978-86-83287 (IKSI), COBISS.SR-ID 224772876  М51
 • Ратко Р.Божовић., Природност села, Институт за социологију, Филозофски факултет Никшић, 2010.стр.204. Гласник етнографског музеја, Етнографски музеј у Београду бнр.77/2013, стр.297-301. Београд УДК.316334.55(497.16)049,32), ИССН 0350-03222.COBIS.SR.-ID 4253698.
 • Дидактичка начела квалитетног уџбеника између старе и нове осећајности. Настава и учење: Уџбеник у функцији наставе и учења. Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитет Јан Евангелиста Пуркуне, Усти над Лабем (Чешка Република), Универзитет Константин Филозоф, Нитра (Словачка), ISBN 978-86-61-91-039-5, UDK.378:371.671 str.605-618.
 • Gudović, Z.(2017) Religion and secularism between past and present. Religion in contenproary, International scientific conference organized by: Forel-Institute of social Sciences Belgrade, Centre for sociological and anthropological research, Institut of Social sciences, Belgrade. Editors: dr Mirko Blagojević i dr Zlatko Matić, p.197-212, ISBN 978-86-7093-198-5 M 14-5
 • Gudović, Z.(2017) Fenomenologija nove osećajnosti- marketing i prostor u novom ogledalu, Zbornik radova Međumurskog veleučilišta u Čakovcu ,Vol. 8, br.1,2017. Međumursko veleučilište, Čakovec, . str. 15-21. Čakovec, ISSN 1847-702Х (tisak), ISSN 1849-1138(online) , UDK.658.8:17.03 M 52

Учешће на скуповима

 • Практичне потребе у проучавању социо-патолошких појава у селу(објав.у зборнику резимеа), 10.међународни научни скуп Власински сусрети, 2004.
 • Допринос историјском истраживању криминалитета у селу-теоријски оквир,(објав.резиме у зборнику резимеа), 13.међународни научни скуп Власински сусрети, 2007.
 • Социо-патолошке појаве у селима Србије између прошлости и садшњости, Научни скуп Власинско језеро, 2008.
 • Неки методолошки проблеми у научном проучавању села(објав.резиме),14.међународни научни скуп Власински сусрети 2008.
 • Депопулација и деаграризација руралних области у светлу могућег повратка људи на село, 25.научни скуп, симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, Пријепоље, 2009.
 • Неки културолошки и психолошки аспекти руралне средине и њен утицај на образовање, 15.међународни научни скуп Власински сусрети, 2009.
 • Туристичке могућности и искоришћеност села као резултат великог и осмишљеног прегнућа државе, Научно-стручни скуп, Старо Село(Велика Плана), 2010.
 • Начин исхране и друштвене промене у србијанском селу, 16. међународни научни скуп Власински сусрети, 2010.
 • Стање здравља,здравствени проблеми и иницијативе становништва с освртом на село Шеварице, 17. Међународни научни скуп Власински сусрети, 2011.
 • Социјални аспекти и врсте инкомпатибилности образовног система према друштвеној пракси, Научни скуп, Београд, Социолошко друуштво Србије и Институт за педагошка истраживања( Биће објављено у часопису нова српска политичка мисао), 15.окт.2011.
 • Радомир Лукић као социолог и правни мислилац, Научни скуп на Авали.1.и2.сеп. 2012.год поводом јубилеја 100 година социологије у Србији
 • Изазови и друштвена перцептивност старења, 9. Међународни геронтолошки конгрес/Култура старења и старости између традиционалног и свременог модела, 16-18.мај 2014. Врњачка Бања
 • Младе жене и простор у светлу hard stylea. Међународна научна конференција од 25-26.09.2015 на Филозофском факултету у Н.Саду. Тема: Друштво и простор. Епистемологија простора, Српско социолошко друштво Београд, Институт за упоредно право Београд,, Филозофски факултет у Новом Саду стр.58-59 911.3.30:316(082)(048.3), ИСБН 978-86-81314-06-2(ССД), ISBN978-86-6065-326-2(FF.), ISBN 978-56-80186-05-4 (IUP), COBISS.SR.-ID 299 3395.27
 • Didactic Principles of quality textbook between old and new sensitivity, Međunarodni naučni skup: Teaching and learning Tema: Textbool in the function on teaching and learning, Užice, 4.nov. 2016.
 • Gudović, Z. Religija i sekularizam između prošlosti i sadašnjosti, Međunarodna naučna konferencija: Religija i crkva u duhovnim I socio-političkim promenama savremenog sveta, Srebrno jezero –Veliko Gradište , 19 i 20. 05.2017., Institut društvenih nauka (Sertifikat)
 • Gudović,Z. Antinomije globalizacije u savremenom svetu , Zbornik apstrakata, Međunarodna konferencija: Globalizacija vs.glokalizacija 3-4.VI 2017. Srpsko sociološko društvo, Beograd, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica (izvršni izdavač), Institut za uporedno pravo-Beograd, Institut za političke studije-Beograd, Uredili I priredili: doc.dr Olivera Marković-Savić I Boban Stanojević, lektor, (objavljen tekst rezimea), str.58-59. 0,5 bod

Награде

 • Светосавска награда за свеукупан допринос развоју васпитно образовне делатности и афирмацији Више школе за образ.васпитача у Шапцу, 27.јан.2007.

Цитираност

 • Kандидо-Јакшић М.(1999) Социо-психолошки карактер женске и мушке сексуалности, Profemina, Intrafeng group (Samizdat free B92) br.17-20, цитиран нa 179 str.
 • Кандидо-Јакшић М.(2001). Полност и политика. Београд:Београдски круг, ISBN 86-82299-42-9, цитиран на 136 стр.
 • Каткањ, З., Милевска-Богатинова,М. Насилство кал малолетни лица во Македонија, Годишен зборник Филозофски факултет Скопје, Филозофски факултет, бр.65 Скопје .Цитиран на 65 стр.
 • Покрајац, С.(2009). Уводу социологију, треће издање. Бечеј: Пролетер , ISBN 978-8684819-28-6. Наведен у литератури
 • Сретен Вујовић (2016). Социологија руралног развоја, Београд, Завод за Уџ.и наставна средства. Цитиран на------ стр.
 • Kment, P., Copik,J.(2010). Zoran Gudović(2008) Contryside and peasanty, Zavod za proučavanje sela, Beograd, ISBN 978-86-87067-03-5, Agricltural Journals, Agricultural Economics, Czeeh Academy of Agricultural Sciences, No 56, str.301-302, Praxa, ISSN 0139-570X
 • Информатор(2013) : Ко је ко у дијаспори Црне Горе (наука). Подгорица: Центар за исељенике Црне Горе, од 109-111 стр.
 • Citiran u: Aleksandar Gordić(2015). Metodološki pogledi Radomira D.Lukića. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11.12. decembra 2014. Srpska akademija nauka i umetnosti- odelenje društvenih nauka. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, (na str.503).

Рецензије

 • С.Констатиновић: Идеологије у књижевности за децу, Пријатељи књиге, Н.Сад, 2006.
 • П.Првуловић. Социологија за средње стручне школе, 2005.

 
Назад 

 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА Сремска Митровица